Glosar de termeni

Index

A

Activul net al fondului sau Valoarea activului net (VAN)

Sumele totale atrase de la investitori de către fondul de investiţii, plasate în instrumente financiar-monetare: depozite, titluri de stat, obligaţiuni, acţiuni etc. din care se scad obligaţiile.

Acțiune

Titluri de valoare care dau dreptul de proprietate asupra unei părţi din patrimoniul unei societăţi.

Analiză tehnică

Studiul pieţei cu ajutorul graficelor pentru a determina direcţia viitoare a preţului.

Analiza fundamentală

Studiul pieţei care încearcă să previzioneze modificarea preţului şi trendul pieţei prin analizarea indicatorilor economici, politicilor de guvernare şi a factorilor sociali dintr-un ciclu de business.

Activ

Resursă controlată de companie ca rezultat al unor evenimente anterioare, de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare (încasări).

Active imobilizate

Totalitatea bunurilor care au o durată de utilizare mai mare de un an şi participă la mai multe faze de exploatare.

Active circulante

Bunuri economice care se caracterizează prin participarea la procesul de producţie cu întreaga lor valoare de utilitate şi care se consumă şi îşi transmit valoarea dintr-o dată asupra noului produs.

Active financiare

Înscrisuri (hârtii sau înregistrări de cont) care consacră drepturile băneşti ale deţinătorului lor, precum şi drepturile acestuia asupra unor venituri viitoare rezultate din valorificarea activelor respective (dobânzi, dividende, etc).

ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Sus

B

BVB

Bursa de Valori Bucureşti

Buget

Se referă la lista completă a veniturilor şi cheltuielilor.

Bull

Termen bursier ce indică “piaţa în creştere”. 

Bear

Termen bursier ce semnifică “piaţa în scădere”

Benzi Bollinger

Benzile Bollinger constau în 3 linii trasate în raport cu evoluţia preţului acţiunii. Linia de mijloc este o medie mobilă simplă (de regulă pe 20 de perioade). Linia superioară se construieşte adăugând la media mobilă simplă un număr de deviaţii standard. Limita inferioară se construieşte scăzând din media mobilă simplă un număr de deviaţii standard.

Pentru o mai mare acurateţe, în relaţia cu benzile Bollinger pot fi utilizaţi o serie de oscilatori (RSI, MFl) care să confirme semnalele date de benzi. Astfel, un nivel de supracumpărare al oscilatorului coroborat cu poziţionarea preţului pe banda Bollinger superioară reprezintă un indiciu pentru vânzare, iar un nivel de supravânzare al oscilatorului şi o poziţionare a preţului pe banda Bollinger inferioară semnalează un moment de cumpărare.

Sus

C

CNVM

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Cash-flow

Reprezintă încasările şi plăţile efectuate în numerar pe o perioadă definită de timp. Sinonimele folosite pentru acest termen sunt flux de numerar sau flux de trezorerie.

Capitalul angajat

Reprezintă capitalul propriu la care se adună capitalul împrumutat.

Capitalul împrumutat

Capitalul obţinut din împrumuturi bancare sau obligaţare.

Capitalul propriu

Reprezintă activul net al societăţii după deducerea tuturor datoriilor. Se mai numeşte şi situaţia netă a societăţii.

Capitalul social

Reprezintă valoarea aportului, în numerar sau în natură, adus de acţionarii unei societăţi.

Creanţă

Drept pe care îl are creditorul asupra unei sume de bani ce i se datorează.

Cupon

Dobânda periodică ce va fi încasată de deţinătorul unei obligaţiuni.

Custode

Persoană fizică sau juridică ce deţine unele bunuri spre păstrare şi conservare.

Comodat

Împrumut acordat gratuit, cu condiţia de restituire la termen a obiectului împrumutat.

Contract forward

Acord între două părţi prin care acestea acceptă să cumpere, respectiv să vândă o anumită cantitate din activul de bază (o marfă, un instrument financiar guvernamental, o valută sau alt instrument financiar) la un anumit preţ, cu livrarea la o dată viitoare specificată şi în condiţii stabilite în prezent.

Ciclu de conversie a numerarului

Reprezintă timpul necesar pentru ca toate cheltuielile efectuate pentru obţinerea unui produs să fie recuperate, tot sub formă de numerar, prin vânzarea produsului. Cu cât este mai mare această perioadă , cu atât mai mare este pericolul lipsei de fonduri pentru desfăşurarea normală a activităţii.

Sus

D

Dark Cloud

Formatiune grafică ce apare pe un trend ascendent şi poate semnala o posibilă inversare a trendului.

Este formată din doua lumânări: prima este o lumânare albă/verde de creştere, în continurea unui trend ascendent; cea de-a doua lumânare este neagră/roşie şi trebuie să se deschidă deasupra  primei lumânări şi să se închidă la mai mult de 50% faţă de corpul primei lumânări.

Depozitar (Bancă Depozitară)

Este reprezentat de către o instituţie de credit căreia îi sunt încredinţate spre păstrare, în condiţtii de siguranţă, o parte din activele (acţiuni, obligaţiuni) unui fond de investitii sau de pensii. Are un rol important pentru siguranta fondului, el certificand zilnic VUAN-ul calculat de administratorul fondului. În cazul SAI CARPATICA AM depozitarul este ING Bank – Sucursala Bucuresti.

Depozit

Suma de bani depusă la banca, pentru o anumită perioadă de timp, pentru care banca plăeşte dobânda.

Doji

O reprezentare grafica în care preţul de deschidere coincide cu cel de închidere, astfel încât lumanarea formata, practic, nu va avea corp.

Durata rotatiei activelor circulante

Se calculeaza ca raport între: (Active circulante / Cifra de afaceri)*360 Arata durata unei rotatii şi este favorabila daca are valori mici.

Durata de plată a furnizorilor

Numarul de zile al perioadei analizate/rotatia datoriilor către furnizori. Un numar mai mic de zile pentru plata furnizorilor poate indica pe de o parte, o societate lichida, pe de alta parte, presiuni din partea furnizorilor. Un numar mai mare de zile poate da semnale de probleme financiare, sau să indice iscusinta în negocierea perioadei de plata.

Durata de recuperare a creanţelor

Se calculeaza ca raport între: (Total creante / Cifra de afaceri)*360 Indica ritmul încasării creantelor concretizate în clienti, debitori. Cu cât marimea acestui indicator este mai mică cu atât creanţele se încasează mai rapid.

Durata de păstrare a stocurilor

Numărul de zile al perioadei analizate/rotaţia stocurilor.

Sus

E

Earnings per Share (EPS)

Reprezintă valoarea teoretică ce va reveni deţinătorului unei acţiuni, presupunând că emitentul ar distribui tot profitul către acţionari. Astfel, formula de calcul este: EPS= Profit net/ număr de acţiuni

Ecart

Reprezintă diferenţa dintre datele prognozate şi cele efective.

Economisire

Consum amânat, în vederea îndeplinirii unor obiective viitoare sau pentru situaţii de urgenţă.

Efect de levier

Corespunde următorului raţionament: dacă putem împrumuta de la cineva o sumă la o rată "x" a dobânzii şi dacă putem plasa această sumă la o rată superioară "y", vom profita de diferenţa între rata de plasament şi rata dobânzii. Diferenţa pozitivă dintre cele doua rate poarta denumirea de efect de levier.

Emitent

Persoana juridică

Excedent

Reprezintă suma cu care veniturile/încasările depăşesc cheltuielile/plăţile

Sus

F

Fond Deschis de Investiţii (FDI)

Fondul deschis de investiţii este o entitate care atrage resurse financiare de la persoane fizice şi juridice, pe care le investeşte în diverse instrumente financiare pentru obţinerea de câştiguri. Exemple de FDI:
FDI Carpatica STOCK
FDI Carpatica GLOBAL

FDI monetare

Fonduri deschise de investiţii care investesc atât în instrumente ale pieţei monetare, cât şi în obligaţiuni.

FDI în obligaţiuni şi instrumente cu venit fix

Fonduri deschise de investiţii ce investesc minim 90% din activ în obligaţiuni şi instrumente cu venit fix, acţiunile nefiind permise în portofoliu.

FDI diversificate

Fonduri deschise de investiţii ce investesc într-un mixt de instrumente, astfel:

  • Defensive: Investesc maxim 35% din activ în acţiuni
  • Echilibrate: Investesc între 35% - 65% din activ în acţiuni
  • Dinamice: Investesc minim 65% din activ în acţiuni
  • Flexibile:Investesc între 0 - 100% din activ în acţiuni şi are un mixt de instrumente

FDI în acţiuni

Fond deschis de investiţii ce investeşte minim 85% din activ în acţiuni.

Fibonacci

Şirul lui Fibonacci este următorul 1 1 2 3 5 8 13 20 33 53 86 139. Fiecare număr este suma dintre precedentul şi anteprecedentul său. Împărţind orice număr din şir la precedentul său, limita este de 0,618, iar împărţind un număr la succesorul său se observă limita de 1,618 sau PHI, numit şi The Golden Number.

Futures

Angajament standardizat între doi parteneri, un vânzător şi un cumpărător, de a vinde, respectiv de a cumpăra un bun (mărfuri, acţiuni, etc) la un preţ stabilit în momentul încheierii tranzacţiei şi cu executarea contractului la o dată viitoare (futures), numită scadenţă.

Sus

G

Grad de îndatorare

Se calculează ca şi raport între:

  • Capital împrumutat/Capital propriu sau
  • Capital împrumutat/ Capital angajat.

Acest indicator arată măsura în care o societate se finanţează din mediul exten al firmei şi afectează costul global al capitalului.

Grad de acoperire a dobânzii

Compară suma venitului disponibil pentru plata dobânzii (EBIT) şi suma datorată ca şi dobândă. EBIT reprezintă câştigul înainte de dobândă şi impozit pe profit.

Sus

H

Hammer

Reprezentare grafică cu corpul mic (gol sau plin), umbra inferioară lungă şi umbra superioară scurtă sau inexistentă. Este o formaţiune de întoarcere pozitivă care se formează după o scădere a preţurilor. 

Hanging Man

Reprezentare grafică de forma unui corp mic, care să nu depăşească o treime din întreaga lumânare, o umbră superioară mică sau inxistentă, iar culoarea corpului nu este importantă. Lumânarea Hanging Man este întâlnită pe trend crescator.

Hedging

O strategie prin care se limitează riscul de piaţă protejând o poziţie deschisă prin deschiderea unei alte poziţii.

Sus

I

Investiţie

Reprezintă renunţarea la consumul imediat în favoarea unui consum viitor. Presupune plasarea unei sume de bani în valori mobiliare sau imobiliare, pe termen scurt, mediu sau lung, în perspectiva obţinerii de câştiguri. Presupune asumarea unui risc.

Inflaţie

Dezechilibru prezent în economia oricărei ţări, reprezentat de o creştere generalizată a preţurilor şi de scăderea simultană a puterii de cumpărare a monedei naţionale.

Indicele Puterii Relative (RSI)

Acest indicator compară un instrument cu performanţa sa anterioară. Un top (vârf) este semnificativ atunci când RSI atinge nivelul 80/70 şi este urmat de o inversare în jos. Invers, un bottom (depresiune) este semnificativ atunci când RSI atinge nivelul 20/30 şi este urmat de o inversare în sus. Totuşi, pentru o mai multă siguranţă în interpretări, RSI trebuie corelat cu alţi indicatori de natură tehnică.

Inverted Hammer

Reprezentare grafică de forma unui corp mic situat în partea inferioară a unei lumânări cu o umbră superioară lungă şi apare în minime. Semnalează posibile întoarceri ale trendului.

Instrumente Financiare Derivate

Contracte futures, swap-uri, opţiuni, alte contracte derivate în legatură cu mărfuri.

Sus

K

Keltner Channels

Canalele Keltner sunt formate dintr-un set de trei linii aşezate pe graficul preţului. Cele două linii exterioare definesc o regiune care “conţine” preţul în cea mai mare parte a timpului şi ajută la determinarea “stării” preţului faţă de o medie mobilă.

Sus

L

Levier

Raport între datoria societăţii şi fondurile proprii puse la dispoziţie de acţionari.

Lichiditate

Capacitatea unei unităţi economice de a transforma mijloacele materiale sau creanţele de care dispune în mijloace lichide de plată. 

Lichiditate imediată

Se calculează ca raport între:
Disponibilităţi / datoriile pe termen scurt. Reflectă posibilitatea achitării datoriilor pe termen scurt pe seama numerarului aflat în casierie, a disponibilităţilor bancare şi a plasamentelor de scurtă durată. Pentru a fi considerat favorabil, indicatorul trebuie să tindă spre o mărime unitară.

Lichiditate generală

Se calculează ca raport între:
Active circulante / Datorii pe termen scurt.

Lichidiate rapidă

Se calculează ca raport între:
(Active circulante – Stocuri) / Datorii pe termen scurt

Sus

M

Money Flow Index (MFI)

Indicator ‘momentum’ ce măsoară puterea cu care banii ‘intră’ sau ‘ies’ dintr-un instrument financiar. Este asemanator cu RSI, însă, spre deosebire de RSI, MFI încorporează în analiză, nu preţuri, ci volume de tranzacţionare.

Media mobilă

Se obţine prin calcularea de medii pe anumite perioade. Pentru fiecare zi succesivă, preţul cel mai vechi iese din medie şi este înlocuit cu cel curent. Acest indicator este unul de tip retroactiv fiind utilizat la confirmarea trendurilor de preţ. Numărul de perioade de setat pentru calculul mediei mobile depinde de volatilitatea pieţei analizate, de regulă pentru volatilităţi mari, se aleg perioade de timp mai mari.

Media mobilă ponderată

WMA - Weighted Moving Average – este un tip de medie mobilă obţinută pe baza unui algoritm matematic prin care se conferă ponderi preţurilor mai recente.

Media mobilă simplă

SMA - Simple Moving Average - mediile mobile simple sunt mai sensibile la acţiunea preţului decât cele pe termen lung. SMA conferă o aceeaşi pondere tuturor preţurilor utilizate în calculul mediei.

Media mobilă exponenţială

EMA - Exponential Moving Average - media mobilă exponenţială pune accentul pe dinamica recentă a preţului, în detrimentul perioadelor mai vechi.

Sus

N

NASDAQ

"National Association of Securities dealers Quotations" - Asociaţia Naţională a Dealerilor de Titluri Financiare (SUA).

Necesarul de fond de rulment

Necesar de fonduri pentru exploatarea unei societăţi. Excedent de stocuri şi de creanţe peste obligaţiile nefinanciare ale unităţii care-i pot asigura acesteia solvabilitatea.

Neimpozabil

Ceea ce nu este supus impunerii, nu cade sub incidenţa legii de impozit, fiind scutit de plata impozitului.

Net

Din care s-au scăzut cheltuielile, impozitele (despre un salariu sau venit).

NYCE

"New York Commodity Exchange" - Bursa de materii prime din New York.

NYFE

"New York Futures Exchange" - Bursa de operaţiuni la termen din New York.

NYSE

"New York Stock Exchange" - Bursa de acţiuni (valori) din New York.

Sus

O

Off-shore

Termenul a fost preluat din limba engleză şi are semnificaţia de "în afara jurisdicţiei unei ţări determinate".

OPCVM

O.P.C.V.M. (Organisme de Plasament Colectiv în Valori Mobiliare) sunt fondurile deschise de investiţii.

Obligaţiune

Instrumente prin care un investitor împrumută o instituţie (privată/publică) pe o anumită perioadă, având dreptul de a încasa periodic o dobândă (cupon). La scadenţă, investitorulului i se restituie suma ce a împrumutat-o.

Opţiune Call

Opţiune în virtutea căreia cumpărătorul acesteia dobândeşte dreptul, dar nu şi obligaţia, să cumpere, la o anumită scadenţă, un anumit activ, format din marfă, valută sau titluri de valoare, la un preţ de exercitare determinat.

Opţiune Put

Opţiune în virtutea căreia cumpărătorul acesteia dobândeşte dreptul de a vinde la o anumită scadenţă, vânzătorului opţiunii, un anumit activ format din marfă, titluri de valoare sau valută, la un preţ de exercitare.

OTC

“Over-the-Counter” – Piaţa nereglementată pe care tranzacţiile sunt efectuate direct între dealeri şi contrapartile lor prin intermediul telefonului sau computerului.

Sus

P

Preţ de subscriere (preţ de emisiune)

Preţul de emisiune al unităţiii de fond este preţul plătit de investitor pentru a achiziţiona o unitate de fond şi este egal cu VUAN-ul zilei în care s-a efectuat subscrierea. Emiterea titlurilor de participare se face în ziua lucrătoare ulterioară plăţii.

Preţ de rascumparare

Preţul de răscumpărare al unei unităţi de fond este reprezentat de VUAN-ul zilei în care s-a completat cererea de răscumpărare. Din valoarea totală răscumpărată se scade comisionul de răscumpărare precum şi orice alte taxe şi impozite legale.

Piercing line

Model grafic  ce apare pe un trend descendent şi avertizează o posibilă schimbare a trendului. Prima lumânare apare pe trendul descendent şi este neagră/roşie, iar cea de-a doua lumânare este albă/verde şi trebuie să se deschidă sub prima lumânare şi să închidă la mai mult de jumătate din corpul primei lumânări.

Sus

R

Răscumpărarea

Reprezintă retragerea investitorului din fond, parţială sau totală, plătindu-i-se echivalentul unităţilor de fond de răscumpărat.

Rata de utilizare a activelor

Se calculează ca raport între Venituri totale/Active totale.

Retragerea Fibonacci

Element din analiza tehnică. Nivelul retragerilor lui Fibonacci constituie zone de suport sau de rezistenţă. După orice trend ascedent prelungit are loc o corecţie de preţ. S-a observat că nivelurile de retragere cel mai des întâlnite sunt: 38,2% din amplitudinea creşterii, 50% din amplitudinea creşterii, 61.8% din amplitudinea creşterii.

Rezultat financiar

Diferenţa dintre veniturile financiare şi cheltuielile financiare într-un exerciţiu.

Rezultatul exploatării

Reprezintă profitul sau pierderea obţinută în urma realizării activităţii de producţie sau distribuţie. Diferenţa dintre veniturile din exploatare şi cheltuielile de exploatare.

Rezistenţă

Nivelul de preţ unde oferta este considerată a fi suficient de puternică pentru a preveni continuarea unei aprecieri. Cu cât preţul avansează către nivelul de rezistenţă şi prin consecinţă instrumentul financiar devine mai costisitor, cu atât vânzătorii teoretic devin mai înclinaţi să vândă iar cumpărătorii mai puţin tentaţi să cumpere. La momentul în care preţul testează nivelul de rezistenţă, se consideră că oferta va fi teoretic suficient mai mare decât cererea, prevenind o apreciere a preţului peste rezistenţă.

Risc investiţional

Riscul investiţional se defineşte prin posibilitatea ca diferite evenimente să provoace pierderea parţială sau totală a sumelor investite.

Rentabilitate economică

Indicator ce măsoară  eficienţa unei companii. Se obţine raportând profitul la Cira de afaceri, la Costuri sau la Capital.

Rentabilitatea capitalurilor

ROE - Return on Equity indică eficienţa capitalurilor, din prisma obţinerii de profit. Astfel ROE = Profit net/ Capitaluri proprii. Acţionarii sunt interesaţi ca nivelul acestui indicator să fie cât mai mare, însemnând o maximizare a rezultatelor obţinute de companie pe seama investiţiei făcute.

Rentabilitatea resurselor consumate

Reflectă raportul Profit net/Cheltuieli de exploatare şi evidenţiază eficienţa consumului de resurse.

Rentabilitatea activelor

ROA - Return on Assets indica în ce măsură activele îşi aduc aportul la obţinerea de profit. Astfel putem deduce şi formula ROA = Profit net/Active totale.

Rotaţia activelor totale

Se calculează ca raport între Cifra de afaceri/ active totale, indicând  de câte ori se transformă la nivelul firmei, activele în vânzări. În general, rotaţii mari ale activelor totale semnifică marje de profit mici şi invers.

Rotaţia activelor circulante

Se calculează ca raport între cifra de afaceri/active circulante. Acesta este un indicator de eficienţă care reflectă modificările survenite în activitatea întreprinderii la nivel de aprovizionare, ciclu de producţie, perioadă de desfacere, costuri.

Rotaţia activelor imobilizate

Se calculează ca raport între cifra de afaceri/active imobilizate. Acest indicator arată eficienţa utilizării activelor imobilizate (clădiri, utilaje). Cu cât acest indicator este mai ridicat cu atât banii investiţi sunt mai bine valorificaţi.

Rotaţia datoriilor către furnizori

Cheltuieli cu materii prime şi materiale + Cheltuieli cu mărfuri / datoriile către furnizori.

Rotaţia capitalului de lucru

Cifra de afaceri / capitalul de lucru, unde capitalul de lucru reprezintă diferenţa dintre activele circulante şi datoriile pe termen scurt.

Rotaţia stocurilor

Se calculează ca raport între (Cheltuieli cu materii prime şi materiale+Cheltuieli cu mărfuri)/Stocuri. Acest indicator arată de câte ori sunt înlocuite stocurile societăţii în decursul unui an. În general, cu cât nivelul rotaţiei stocurilor este mai mare, cu atât eficienţa utilizării acestora este mai mare.

Sus

S

Societate de Administrare de Investiţii (SAI)

Este persoana juridică, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni şi functionează numai în baza autorizaţiei C.N.V.M.
Exemplu de SAI:
SAI Carpatica Asset Management SA

Solvabilitate

Reprezintă gradul în care societăţile pot face faţă obligaţiilor de plată pe termen lung, respectiv capacitatea unei afaceri de a rambursa dobânda şi principalul aferente creditelor pe termen lung luate.

Solvabilitate patrimonială

Capitaluri proprii/(capital împrumutat+capitaluri proprii). În general, un nivel optim al  solvabilităţii patrimoniale se încadrează în intervalul 30%-50%, în funcţie de sectorul de activitate (excepţie făcând băncile), indicând faptul că societatea poate să facă faţă plaţilor pe termen lung. 

Solvabilitate generală

Reflectă capacitatea firmei de a se achita de obligaţii utilizând totalul activelor. Astfel, solvabilitatea generală =active totale/datorii totale. În general, nivelul optim al solvabilităţii generale este de 1. Asadar, cu cât o societatea depăşeşte nivelul 1 al solvabilităţii generale, cu atât este mai stabilă din punct de vedere financiar. Inversul acestui indicator îl constituie levierul. 

Subscriere

Reprezintă achiziţia unui număr de unităţi de fond. În urma subscrierii persoana fizică/juridică devine investitor al unui fond.

Suport

Nivelul de preţ unde cererea este considerată a fi suficient de puternică pentru a preveni continuarea unei deprecieri. Cu cât preţul scade către nivelul de suport şi prin consecinţă instrumentul financiar devine mai ieftin, cu atât cumpărătorii teoretic devin mai înclinaţi să cumpere, iar vânzătorii mai puţin tentaţi să vândă. La momentul la care preţul testează nivelul de suport, se consideră că cererea va fi teoretic suficient mai mare decât oferta, prevenind o cădere a preţului sub suport.

Stocuri

Active deţinute fie pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, fie în curs de producţie în vederea unei vânzări în aceleaşi condiţii ca în cazul anterior sau sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.

Stochastics

Acest indicator urmăreşte relaţia dintre fiecare preţ de închidere şi cel mai recent interval cu valori minime-maxime. Se bazează pe următoarele observaţii: pe măsură ce preţurile cresc – preţul tinde să fie mai apropiat de capătul superior al intervalului de variaţie;
pe măsură ce preţurile scad – preţul tinde să fie mai apropiat de capătul inferior al intervalului de variaţie.

Shooting star

Reprezentare grafică de forma unui corp mic situat în partea inferioară a unei lumânări cu o umbră superioară lungă şi apare în maxime. Semnalează posibile întoarceri ale trendului.

Sus

Ș

Şomaj

Dezechilibru al economiei care se manifestă printr-un decalaj între cererea şi oferta de forţă de muncă. O parte din forţa activă de muncă nu este folosită. Potrivit B.I.M (Biroul Internaţional al Muncii) şomerii  sunt persoanele de peste 15 ani care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
- nu au un loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate în scopul obţinerii unor venituri; sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în ultimele 4 săptamani diferite metode pentru a-l gasi; sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 15 zile, dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă.

Sus

T

Titluri de stat

Instrumente emise de Ministerul de Finanţe pentru care plăteşte o dobândă.

Titluri de participare (unităţi de fond)

Titlurile de valoare emise de fondurile de investiţii.

Sus

U

Unitate de fond

Unitatea de fond reprezintă o deţinere de capital a unei persoane fizice sau juridice, în activele nete ale Fondului, iar achiziţionarea de unităţi de fond reprezintă singura modalitate de a investi în fondul de investiţii.

Sus

V

Valoarea Unitară a Activului Net (VUAN)

Este egală cu raportul dintre activul net şi numărul de unităţi de fond emise, dintr-o anumită zi. VUAN-ul se calculează zilnic de către administrator, se certifică de către depozitar şi se publică în presă şi pe site.

Valori imobiliare

Înscris reprezentând un drept asupra unor bunuri imobiliare (clădiri, pământ etc.).

Valori mobiliare

Instrumentele negociabile emise în formă materială sau evidenţiate prin înscrieri în cont, care conferă deţinătorilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanţă asupra acestuia - conform legii şi în condiţiile specifice de emisiune a acestora (acţiuni, obligaţiuni, instrumentele financiare ale administraţiei publice centrale şi locale, instrumentele financiare derivate, etc).

Sus

Y

Yield

Randamentul aşteptat de un investitor în urma efectuării unui plasament.

Sus