Caracteristici Operaţionale Pachetul Financiar Mixt

 • Deponenții - pot să acceseze acest produs persoane fizice majore, rezidente sau nerezidente și persoane juridice nebancare, rezidente sau nerezidente, conform legislației din România.
 • Prelungirea depozitului - prelungirea depozitului se poate realiza de maxim 3 ori (insă maturitatea finală a investiţiei nu va depaşi 12 luni de la constituire). La fiecare reînnoire, cleintul beneficiaza de un bonus de dobândă, aplicat la dobânda standard a produsului din data reînnoirii, cu condiţia ca suma depozitului reînnoit să fie egală cu suma depozitului lichidat, data reînnoirii să se incadreze într-un termen de 7 zile lucrătoare de la lichidarea depozitului anterior, iar valoarea unităţilor de fond să fie egală cu valoarea unităţilor de fond subscrise pentru depozitul lichidat. 
 • Dobânda depozitului - fixă pe 3 luni acordată în funcţie de ponderile componentelor Pachetului Financiar Mixt şi a tipului de unităţi de fond. Dobânda se calculează la soldul zilnic al disponibilităților din contul de depozit și se bonifică la scadența în contul curent de bază. Pentru a beneficia de dobândă, clientul trebuie să menţină unităţile de fond pe toată durata de valabilitate a depozitului asociat produsului şi depozitul până la scadenţa agreată.
 • Lichidarea depozitului:
  • la scadență – titularul primește în contul curent suma depozitului (principal) și dobânda cuvenită.
  • înainte de scadență – titularul primeste în contul curent suma depozitului (principal), precum și o dobandă egală cu rata practicată de bancă la disponibilitățile la vedere din conturile curente, în vigoare la data desființării, pe întreaga perioadă de la constituirea depozitului și până la lichidare. Suma depozitului se virează în contul curent din care s-a constituit depozitul sau în alt cont curent deschis pe numele titularului. Retragerea oricărei sume din depozit până la termenul pentru care a fost constituit, atrage dupa sine lichidarea acestuia.
 • Răscumpărarea unităților de fond - răscumpărarea (parţial sau integral) se realizează numai la cerere și NU are loc o dată cu lichidarea Depozitului MIXT.
  • Răscumpărarea (integrală sau cel putin o fracţiune) înainte de scadența Depozitului MIXT – se va acorda rata de dobândă a depozitelor la termen pentru persoane fizice pe 3 luni cu dobândă fixă, în vigoare la data constituirii depozitului.
  • Răscumpărarea după scadența Depozitului MIXT – după data scadenței depozitului, deținerea de unități de fond nu mai este condiționată de existența Depozitului MIXT. Prin urmare, unitățile de fond pot fi detinute în continuare, dacă nu s-a solicitat răscumpărarea de către titular sau împuternicit.
 • Riscul asociat investiției în unitățile de fond:
  • În cazul FDI Carpatica Obligaţiuni, riscul este scăzut întrucât nu se fac investiţii în acţiuni;
  • În cazul FDI Carpatica Global, riscul este mediu-scăzut având în vedere că acesta are plasamente de maxim 40% în actiuni;
  • În cazul FDI Carpatica Stock, riscul este mai ridicat având în vedere că acesta are în prezent plasamente în acţiuni în proporţie de circa 60% din activul brut. În același timp, posibilitatile de câștig sunt mult mai ridicate.