Notă informativă către investitorii Fondului Deschis de Investiții Carpatica OBLIGAȚIUNI

SAI Carpatica Asset Management SA informează investitorii Fondului Deschis de Investiții Carpatica OBLIGAȚIUNI cu privire la modificarea documentelor acestuia, autorizate de ASF prin Autorizația nr. A/60/11.03.2014 după cum urmează:

 1. Se elimină paragraful 4 al punctului 3.2.2. Principalele categorii de instrumente financiare din Prospectul de emisiune și paragraful 4 al punctului 3.1.3 Principalele categorii de instrumente financiare din Regulile Fondului. Se completează cu paragrafele 4 și 5, la ambele documente, astfel:

“În conformitate cu prevederile art.87 din OUG nr.32/2012 și având in vedere Autorizația ASF nr. A/60/11.03.2014, Fondul poate sa dețină pâna la 100% din activele  sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de către STATUL ROMAN și de autoritați publice locale ale acestuia.

Pentru dispersia riscului, Fondul trebuie să dețină valori mobilare și instrumente ale pieței monetare emise de către STATUL ROMAN și de autoritați publice locale ale acestuia aferente a cel puțin șase emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare aferente oricăreia dintre cele șase emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor sale.”

 1. Primul paragraf al punctului 3.2.3 Durata minimă recomandată a investițiilor din Prospectul de emisiune, prima propoziție a punctului 3.1.4 Durata minimă recomandată a investițiilor din Regulile Fondului și prima propoziție din al doilea paragraf al punctului 4.2 Politica de investiții din Contractul de Societate Civila se modifică astfel:

“Societatea de Administrare recomandă o durată minimă a investiției de 3(trei)  luni.”

 1. Se modifică primul paragraf al punctului 3.3 PERSOANE RESPONSABILE CU ANALIZAREA OPORTUNITĂȚILOR DE INVESTIȚIE, din Prospectul de Emisiune și punctul 3.2 PERSOANE RESPONSABILE CU ANALIZAREA OPORTUNITĂȚILOR DE INVESTIȚIE din Regulile Fondului astfel:

“Analiza oportunităților de investiție este efectuată de către Direcția de Analiză Investițională și Plasarea Activelor, iar deciziile de investiții sunt luate de către Comitetul de Analiză și Investiții și/sau Consiliul de Administrație, în funcție de competențele fiecăruia. Comitetul de Analiză și Investiții este format din directori, reprezentanți ai Departamentului Analiză Investițională și reprezentanți ai Departamentului Plasare Active.”

 1. La pragraful 4 al punctului 3.4 UNITĂȚILE DE FOND din Prospectul de Emisiune și la punctul 13 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR din Contractul de Societate Civilș, se introduce un nou drept al investitorilor:

“să garanteze, cu unitațile de fond deținute, pentru credite acordate de către Banca Comercială Carpatica S.A., cu acordul acesteia. Titularul contului sau Banca Comercială Carpatica S.A. va notifica cu promptitudine S.A.I. Carpatica Asset Management S.A. cu privire la încheierea contractului de gaj încheiat între cele două părți. Începând cu data notificării, S.A.I. Carpatica Asset Management S.A. va bloca operațiunile de răscumpărare efectuate din contul investitorului. Deblocarea operatiunilor de răscumparare se face la primirea de către S.A.I. Carpatica Asset Management S.A. a documentelor care atestă ridicarea gajului.”

 1. La punctul 3.5.1. Procedura de subscriere din Prospectul de Emisiune și la punctul 3.3.1 Proceduri pentru subscrierea unităților de fond din Regulile Fondului, paragrafului 3 i se adaugă un document pentru persoanele juridice și anume: certificat de înregistrare.
 2. La punctul 3.5.3 Procedura de răscumparare din Prospectul de Emisiune și la punctul 3.3.3. Procedura de răscumparare din Regulile Fondului se introduce un nou paragraf după paragraful 5:

“După anularea unităților de fond ca urmare a cererii de răscumparare, Societatea va remite investitorului prin fax, poștă sau e-mail, Certificatul de investitor care confirmă anularea unităților de fond. Distribuitorii au obligația de a transmite Cererile de rascumparare înregistrate în cursul fiecărei zile Societății, care la rândul său le va transmite Depozitarului, în vederea evidențierii acestora în contul Fondului.”

 1. La punctul 3.7.2 Cheltuieli suportate de către Fond din Prospectul de Emisiune se elimină ultimul punct al enumerării cheltuielilor și se adaugă la cheltuielile suportate de către SAI Carpatica AM:

“Cheltuielile de înfiinţare, de distribuţie, de publicitate, de audit și de modificare a documentelor Fondului sunt suportate de către Societatea de administrare.

 1. La punctul 1.4 CHELTUIELILE PE CARE SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ESTE ÎMPUTERNICITĂ SĂ LE EFECTUEZE PENTRU FOND, din Regulile Fondului se elimină ultimul punct al enumerării cheltuielilor și se adaugă la cheltuielile suportate de către SAI Carpatica AM (paragraful 3) astfel:

“Cheltuielile de înfiintare, de distribuție, de publicitate, de audit și de modificare a documentelor Fondului sunt suportate de către Societatea de Administrare”.

 1. Punctul 8 FORȚA MAJORĂ din Contractul de Societate Civila se modifică integral astfel:

„Forța majoră exonerează de raspundere Partea aflata in imposibilitate de executare a obligatiilor sale cauzata de aceasta. Constituie forta majora orice eveniment imprevizibil, inevitabil, insurmontabil si extrinsec circumstantelor contractuale, neimputabil debitorului obligatiei, survenind inainte de exigibilitatea obligatiei si care provoaca imposibilitate de executare totala sau partiala, temporara sau definitiva, a uneia sau unora din obligatiile debitorului.

Cazul de forta majora va exonera de raspundere partea care il invoca.”

 1. Punctul 9 CLAUZE DE CONTINUARE A CONTRACTULUI CU MOSTENITORI AI INVESTITORILOR din Contractul de societate civila se modifica integral astfel:

“In caz de deces, reorganizare sau fuziune a unuia dintre investitori, Fondul isi continua existenta prin succesorii legali sau beneficiarii indreptatiti.”

 1. Punctul 10 FUZIUNEA SI LICHIDAREA FONDULUI din Contractul de societate civila se modifica integral astfel:

“Lichidarea sau fuziunea Fondului se face in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare”

In cadrul documentelor FDI Carpatica Obligatiuni se modifica Registrul C.N.V.M. cu Registrul A.S.F., se pastreaza formularea „Deciziile si Regulamentele emise de C.N.V.M.” pana la data infiintarii ASF, dupa care se pastreza doar formularea ASF. De asemenea formularea „Regulamentul CNVM nr. 15/2004” a fost inlocuita cu formularea „Regulamentul nr. 15/2004”

Modificarile mentionate mai sus completeaza si modifica corespunzator Prospectul de emisiune, Regulile Fondului si Contractul de societate civila. Toate celelalte prevederi din documentele fondului raman in vigoare.

Modificarile intervenite in documentele Fondului Deschis de Investitii Carpatica Obligatiuni, intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii prezentei note de informare.

Investitorii Fondului Deschis de Investitii Carpatica Obligatiuni care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in documentele fondului, au posibilitatea ca, in intervalul de 10 zile dintre data publicarii notei de informare a investitorilor si data intrarii in vigoare a modificarilor autorizate, sa rascumpere numai integral unitatile de fond detiunte.

Detalii complete privind documentele modificate ale fondului pot fi consultate la sediul SAI Carpatica Asset Management SA din Sibiu, B-dul G-ral Vasile Milea nr. 1, judetul Sibiu, tel. 0369/430532, fax. 0369/430533, e-mail: office@sai-carpatica.ro, la distribuitorii Fondului, precum si accesand site-ul www.sai-carpatica.ro